Τετάρτη, Αυγούστου 18, 2010

Μειωμένες κατά 20,91% οι αναγγελίες προσλήψεων


Στα 569.742 άτομα φθάνουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Ιούλιο. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μικρή αύξηση κατά 0,52% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανέρχονται σε 184.709 άτομα και εμφανίζονται αυξημένοι κατά 4,09% (7.266 άτομα) σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010.

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 92.996 και είναι μειωμένες κατά 20,91% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 27.003, οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 35.517 και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 29.417. Ωστόσο μεγαλύτερη μείωση κατά 26,06% παρουσιάζει το άθροισμα των απολύσεων (καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου), των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και των οικειοθελών αποχωρήσεων.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, το ισοζύγιο των καθαρών ροών (προσλήψεις μείον απολύσεις και λήξεις και αποχωρήσεις) στην αγορά εργασίας είναι θετικό με 1.059 επιπλέον θέσεις εργασίας το μήνα Ιούλιο, ενώ επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο ισοζύγιο παραμένει θετικό για πέμπτο συνεχόμενο μήνα.

Το ίδιο μέγεθος τον Ιούλιο του 2009 ήταν αρνητικό με απώλεια 2.757 θέσεων εργασίας. Αντιστοίχως οι προσλήψεις τον Ιούλιο του 2010 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2009 εμφανίζουν μείωση κατά 1,95%, οι απολύσεις και λήξεις συμβάσεων καταγράφουν αύξηση κατά 0,87% και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις μείωση κατά 17,42%.

Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας τον μήνα Ιούλιο του 2010.

Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Α.1 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ


Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Ιούλιο ανέρχονται σε 92.996, μειωμένες κατά -1,95% σχετικά με τον Ιούλιο του 2009 (94.850).

Οι αναγγελίες πρόσληψης καταγράφουν μια μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους, κατά 24.580 άτομα, με ποσοστιαία μείωση -20,91%. Το ίδιο φαινόμενο καταγράφηκε και στα προηγούμενα έτη όπου το 2009 η μείωση προσλήψεων μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου ήταν -16.48%, το 2008 ήταν -15,41%, το 2007 ήταν -15,59%, και το 2006 ήταν -21,82%.

Β.2 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Ιούλιο ανέρχονται σε 27.003, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά 4.293 άτομα, με ποσοστιαία μείωση -13,72%.

Β.3 ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Ιούλιο ανέρχονται σε 35.517, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά 17.739 άτομα, με ποσοστιαία μείωση -33,31%.

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Ιούλιο, ανέρχεται σε 62.520, το 56,81% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -26,06% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους (84.552) και αυξημένο κατά +0,87% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2009..

Β.4 ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Ιούλιο ανέρχονται σε 29.417, μειωμένες κατά -17,42% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2009 (35.624) και αυξημένες κατά 2,89% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους (28.592).

Β.5 ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ

Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα - δηλαδή, οι προσλήψεις
μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις - είναι θετικές για πέμπτο συνεχόμενο μήνα και ανέρχονται σε +1.059. . Το ίδιο μέγεθος τον Ιούνιο του 2009 είχε αρνητική τιμή -2.757.

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις, βλ. στο www.oaed.gr .